Den Norske Sotozen Buddhistorden

Vedtekter

STIFTELSENS VEDTEKTER STIFTELSENS FORMÅL

Sotozen Stiftelsens formål er etablering og drift av et zen-buddhistisk kloster samt å bidra til utdanning og videreutdanning av klosterets munker og nonner, videre gi støtte til aktiviteter som bidrar i klosterets arbeider for gjensidig respekt, trygghet, toleranse og fred. Klostret skal være et åpent, stille rom, for alle mennesker. Klosterets virksomhet skal drives med faglig kompetanse, bygget på etiske og moralske verdier, i tråd med ordenens forskrifter og i henhold til norsk lov. Stiftelsen vil arbeide for at klosteret skal kunne bli en integrert institusjon, et Buddhologisk Akademi, for formell teoretisk og praktisk utdanning av munker og nonner mot embetseksamen og presteordinasjon.

STIFTELSENS ADRESSE

Sotozen Stiftelsen, Postboks 794, 4666 Kristiansand STYRET Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formueforvaltning er gjenstand for den nødvendige kontroll. VALG AV STYRE Alle styreverv velges, og sitter så lenge de ønsker. Nye styremedlemmer legges fram for styret og velges ved konsensus. Styret består av seks personer hvorav to er munker eller nonner av Sotozen Orden. Antall lavest antall styremedlemmer: fire. Antall høyest antall styremed-lemmer: åtte.

STYRELEDER Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Det skal føres referat over styrebehandlingen som oversendes hvert styremedlem. Styreleder kan ved stemmelikhet benytte seg av en dobbeltstemme. Benytter styreleder seg av sin dobbeltstemme kan styremedlemmer som er uenig i styrets beslutninger anmode om at sin oppfatning blir innført i protokollen. Årsmøte avholdes med minimum to ukers varsel. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

VEDTAKSFØRHET Styret kan treffe beslutninger når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

DAGLIG LEDER Daglig leder står for ledelse av Stiftelsens virksomhet. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

GRUNNKAPITAL Stiftelsens grunnkapital er: Kr. 100.000,- Midlene skal forvaltes i tråd med stiftelsens formål. Beslutning om å forhøye grunnkapitalen treffes av styret og kun dersom forhøyelsen ikke er i strid med Stiftelsens formål eller vedtekter. Grunnkapital kan forhøyes ved eiendeler som stiftelsen blir tilført etter opprettelse ved testament, gave eller annen ensidig disposisjon. Kapitalforhøyelse skal meldes til Stiftelsesregisteret innen seks uker etter at beslutningen ble truffet.

REGNSKAP OG REVISJON Regnskapsfører og revisor velges av styrets medlemmer.

VED OPPHØRELSE Ved eventuell opphørelse av Sotozen stiftelsen skal styret, kun ved konsensus, avgjøre hvilken organisasjon eller andre ideelle tiltak stiftelsens aktiva skal tildeles.

STYRET Styreformann, daglig leder, sekretær og styremedlemmer. Statsautorisert revisor.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284