Den Norske Sotozen Buddhistorden

Religion- og livssynsdialog

Onsdag 1. juni ble Såzen valgt som leder av ledergruppen i (FTL) Forum for Tro og livssyn – Kristiansand. Forumet har arbeidet jevnt og trutt fra 2007 og Såzen har vært med siden starten. Ledergruppen ble opprettet i 2011. Leder sitter i 12 måneder. Som nestleder ble Jared McFadzean valgt, biskop i Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige.

FTL er en frivillig organisasjon med medlemmer fra 12 ulike tros- og livssynssamfunn. Arbeidet baserer seg på FN-konvensjonen om menneskerettigheter, den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNs barnekonvensjon. FTL drives av et styre med en representant fra hver av medlemsorganisasjonene.

Styret er representert med:
Adventkirken,
Ahmadiyya Muslim Jamaat,
Al-Rahma Islamic Centre,
Den Evangeliske lutherske frikirke,
Den katolske kirke,
Den norske kirke,
Den norske sotozen buddhistorden,
Human-Etisk Forbund,
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige,
Kvekersamfunnet,
Metodistkirken,
Muslimsk Union i Agder.

Bahai har vært med tidligere, men har ingen representant i FTL per i dag.
Andre trossamfunn er invitert, men har så langt valgt ikke å delta.

FTLs ledergruppe er et uformelt organ for lederne av medlemsorganisasjonene. Her er det mulighet for lederne til å bli kjent med hverandre, samtale om aktuelle temaer og gi innspill, råd og veiledning til styret.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Oslo (STL), markerte nylig 20-årsjubileum. STL har en sentral rolle i utviklingen av tros- og livssynspolitikk og praksis i Norge, og er også en paraplyorganisasjon for lokale dialoggrupper. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ble opprettet i 1996 som en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn i Norge. Samarbeidsrådet arbeider for likebehandling av religioner og livssyn, og legger til rette for dialogarbeid mellom samfunnene. Hovedoppgaven for Samarbeidsrådet er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, samt arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge. STL har en viktig religionspolitisk rolle, og bidrar jevnlig med høringssvar til lovforslag som berører tros- og livssynssamfunnenes virke.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284