Den Norske Sotozen Buddhistorden

Sotozen og religionsdialog

Til neste år feirer Forum for tro- og livssyn – Kristiansand (FTL) 10 år. Like lenge har Sotozen vært representert. Såzen satt mange år i styret før han gikk over i ledergruppen da den ble opprettet. Såzen ble erstattet av søster Anjun. Da søster Anjun er under utdanning i kloster i Japan, har Kandå Eriksen sakt ja til styrevervet. FTL er en frivillig organisasjon med medlemmer fra 12 ulike tros- og livssynssamfunn. Arbeidet baserer seg på FN-konvensjonen om menneskerettigheter, den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNs barnekonvensjon. FTL drives av et styre med en representant fra hver av medlemsorganisasjonene og koordinert av Liv Mørland. I dag består FTL av følgende:

Adventkirken,
Ahmadiyya Muslim Jamaat,
Al-Rahma Islamic Centre,
Den Evangeliske lutherske frikirke,
Den katolske kirke,
Den norske kirke,
Den norske sotozen buddhistorden,
Human-Etisk Forbund,
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige,
Kvekersamfunnet,
Metodistkirken
Muslimsk Union i Agder.

Alle trossamfunn i Kristiansand har fått tilbud om å delta.

For noen år siden ble det etablert en ledergruppe. Her blir lederne kjent med hverandre og har samtaler om aktuelle temaer. Gruppen kan komme med innspill, råd og veiledning til styret.

Dialogmøter, og annen aktivitet.
Gjennom regelmessige dialogmøter, seminarer, konferanser og samarbeid om felles aktiviteter ønsker vi å bidra til:

* Gjensidig forståelse mellom mennesker.
* Trygghet og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn i Kristiansand.
* Bevisstgjøring av etiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

Virksomheten finansieres av Kulturdepartementet gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Det norske samfunnet har endret seg.
Mangfoldet i kulturer gjenspeiler seg også i et mangfold av tro og livssyn. Det preger våre hverdager og vår samfunnsutvikling. Vi tror at den beste måten å kunne forstå hverandre
på, og dermed også skape trygghet for det ukjente, er ved å få kunnskap om hverandre og hverandres tro og overbevisning.

Respektfull dialog hjelper oss til dette. Det gjør det også lettere å samarbeide om
viktige spørsmål, og utfordringer i samfunnet.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284