Den Norske Sotozen Buddhistorden

Dialog i Domkirkens sakristi

Onsdag 21. oktober var ledere for ulike tros- og livssynssamfunn i Kristiansand (FTL) igjen samlet til dialog. Denne gangen, omgitt av portretter av biskoper helt tilbake til 1600-tallet, i sakristiet i Kristiansand Domkirke. Temaet for dette møtet var: Nestekjærlighet, Moral og ansvar. Møtelederrollen går på omgang og alle til stede får 3-4 minutter på å redegjøre for dagens tema før det går over i den frie dialog.

De religiøse lederne representerer i dag:
Adventkirken
Ahmadiyya Muslim Jamaat
Al-Rahma Islamic Centre
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den katolske kirke
Den norske kirke
Den norske Sotozen Buddhistorden
Human-etisk forbund
Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige
Kvekersamfunnet
Metodistkirken
Muslimsk union i Agder

Jeg kan dessverre ikke referer alle de fremmøttes innlegg til dialogen, men det var bred enighet om at vi må i større grad streve etter å leve med kjærlighet og omtanke for vår neste, uavhengig av deres kulturelle eller religiøse bakgrunn. Det forundrer oss også hvor lite det skal til før det oppstår misnøye og splid innenfor egen tradisjon. Da kan vi jo forstå at det blir vanskeligere å respektere og akseptere de som representerer fremmede tradisjoner. Kanskje må vi i større grad «feie for egen dør» og «ikke lete etter splinten i andres øye, men se bjelken i vår eget».

Vennlighet er en buddhistisk verdi.
I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«For den som ønske å gå fredens vei og gjøre det som er godt, bør gå frem på dette viset: Vis er den som er sannferdig, rettskaffen og vennlig i sin tale. La vennligheten lyse over verden, opp i skyene og ned i jordens indre. For grenseløs er den vennlighet som er fri fra ondskap og hat».

Nestekjærligheten er sentral i Buddhas lære også. I fortellingen om munkene som ikke ville stelle en broder som var svært syk, tok Buddha ansvar og stelte den syke.

Historien om Buddha og Ananda som pleier en munk med dysenteri
En av Buddhas disipler led av dysenteri, en alvorlig tarmbetennelse med blodig diaré. Siden han ikke tjente andre, var det heller ingen som tjente den syke munken. Da Buddha og Ananda vandret rundt og inspiserte klosteret, fant de den syke munken som lå forlatt i et skittent værelse. Ananda ble sendt av sted etter vann, og mens Buddha helte vann over den syke munken vasket Ananda hans kropp. Så la de den syke forsiktig på en benk. Buddha samlet munkene og sa: «Dere har hverken far og mor som kan trøste og pleie dere, og om ikke dere skulle pleie hverandre, hvem skulle ellers gjøre det? For dette sier jeg dere: «Den av dere som tjener de som er rammet av sykdom, tjener i sannhet meg.»

Zenmester Dogen mente at vi av og til burde øve på: «å glemme oss selv», m.a.o. sette oss selv til side for å forstå både oss selv og den andre.

Det er derfor vi blant annet praktiserer mediatsjon som vi kaller: zazen (å sitte i oppmerksomt nærvær).

Alt vel! Hilsen broder Såzen

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284