Den Norske Sotozen Buddhistorden

En buddhistisk troslære

Troslæren er en sentral del av buddhologien, og som samler og presenterer Buddhas lære (Dharma) på en måte som kan være oversiktlig og enkel. Det er ikke nødvendigvis en lære om troen og hvordan den forklares, men hvordan et buddhistisk trossamfunn gir sitt svar på spørsmålet: Hva er Buddhas lære? Ulike buddhistiske tradisjoner har ulike tilnærminger til troen og vil derfor formidle sin troslære forskjellig. En samlet buddhistisk troslære finnes ikke.


I troen finner vi trygghet for at vi alle har Buddhanatur og at vi ved Buddhas lære kan finne denne i oss selv.
Vi leser Buddhas lære og sammen med vår buddhistiske praksis, søke å erkjenne det som ikke kan forstås med ord alene. Hvordan vi skal tro på Buddha er opp til den enkelte og selv bestemme. Troen på Buddha, Dharma og Sangha er en personlig handling. I Diamantsutraen beskriver Buddha betydningen av at troen ikke skal befestes ved gitte ord eller faste formuleringer. Den som ikke har tro på Buddhas ord, kan vanskelig kalle seg buddhist. Som buddhist ønsker vi å oppfylle troen. Når tro blir handling og vi ser at handlingen er god og at den gjør godt, er vi et barn av Buddha eller en Buddhas disippel. Noen vil gjennom å leve en slik tro selv bli en Buddha. For den som blir en Buddha transcenderer denne verden, men forblir i denne verden som en manifestasjon av troens betydning.

HVA INNEBÆRER TROEN I SOTOZEN ORDEN?
Fra himmelen ble en Buddha sendt oss.
Ifølge historien anmodet gudene (ikke én men flere) Buddha om å la seg tilbakeføde som et menneske på jorden. For å lede mennesker ut av lidelsen, til opplysning og frelse. Vi samles om den treenige helligdom – Buddha, Dharma, Sangha.

VI TROR PÅ BUDDHA
Et uforlignelig og sant menneske. Herre over sinnets kraft. Mester over lidelse og død. Visdommens og medlidenhetens far. Vår frelser. En sann lærer.

VI TROR PÅ DHARMA
Buddhas lære, den sanne læres ord. En praktfull og uforlignelig lære, sjeldent å møte selv i flerfoldige evigheter. Vi tror at de som følger hans lære vil få det godt, i dette livet som i det neste.

VI TROR PÅ SANGHA
Et fellesskap i Buddha og de mange matriarker og patriarker, munker og nonner av Det Hellige Freds Kollegium. Et fellesskap som bygger på likeverd, felles ansvar og felles plikter.

Vi tror på Dharma - Den sanne læres ord.

Vi praktiserer meditasjon slik Buddha lærte oss - For sinnets ro og hjertets fred, og for å få innsikt i hvem vi er.

Vi tror på samsara – for vi fødes, eldes og til sist dør vi. En sirkel av fødsel og død, uten begynnelse eller ende. Buddha oppdaget en vei ut av denne sirkelen av gjenfødelser.

Vi tror på gjenfødelse – at vi dør og at vårt legeme forgår, mens vår ånd forblir og fødes på ny som menneske.

Vi tror på karma – at alle mennesker er ansvarlige for egne handlinger, og at disse kan ha positiv og negativ innvirkning på egne og andres liv, i dette som i det neste. Et menneskets liv er ikke forutbestemt. Den enkelte kan påvirke sitt liv.

Vi tror på vår Buddhanatur - at alt levende med alle mennesker har mulighet til å bli en Buddha.

Vi tror på Nirvana – en menneskelig tilstand av våkenhet og opplysning, i dette livet, en Buddha.

Vi tror på Parinirvana – en Buddha bryter ut av fødselens og dødens kretsløp, og blir ikke gjenfødt, men befinner seg i Buddhas himmelrike.

Vi tror på èn verden – en samhørighet mellom det som har vært, det som er og det som skal bli.
Vi tror at det i fremtiden vil fødes en ny Buddha.

DE TRE JUVELER
Dette er et kort vers som ofte går igjen i Ordenens liturgi. Når en tekst, sutra eller mantra leses i forbindelse med en messe eller et ritual, har det alltid et formål. Når teksten er ferdig, leses en dedikasjon. Dedikasjonen forteller de tilstedeværende hva eller hvem teksten dedikeres til. Etter dedikasjonen avsluttes det alltid med De tre juveler:

Ti retninger – tre verdener – alle Buddha
Ærverdige Bodhisattva, Mahasattva
Den hinsidige visdom – Pranja Paramitta

Ti retninger – alle fire himmelretninger og der imellom samt opp og ned. Med andre ord, alle steder. De tre verdener er: fortid, nåtid og fremtid. Alle Buddha betyr at det ikke kun er èn Buddha (opplyst) men flere (i de tre verdener). Vi ærer også de mange Bodhisattva – Bodhisattva er et viktig begrep i Mahayana-buddhismen og betyr En som har våknet, Det blir brukt om en som vier sin egen oppvåkning til å hjelpe alle andre levende vesener med å oppnå det samme. Mahasattva: Et høyverdig menneske som er på god vei til oppvåknelse. Også en mahasattva vier sin tid til å hjelpe andre til en Buddha-åndsnærværelse. Den hinsidige visdom (Prannya Paramita) er en Buddhas innsikt. Hinsidig betyr at den er bakenfor tanken. Vi kan ikke tenke oss til en slik innsikt. Som oftest er det kun gjennom anstrengelser et menneske våkner til en slik innsikt eller visdom.

DEN TREENIGE HELLIGDOM
I Sotozen Orden er Den treenige helligdom et uttrykk for:

BUDDHA – Et uforlignelig og sant menneske. Herre over sinnets kraft. Mester over lidelse og død. Visdommens og medlidenhetens far. Vår frelser. En sann lærer.

DHARMA – Buddhas lære. En praktfull og uforlignelig lære, sjeldent møtt selv i flerfoldige evigheter.

SANGHA -- Et fellesskap i Buddha. Det Hellige Freds Kollegium

I Dhammapada v. 188-192 sier Buddha:
Den som trues av farer søker trygghet mangt et sted: I fjell og skog, i parker, trær og helligdommer.
Men slike steder er det ikke trygt, ikke den beste trygghet. For den som søker trygghet slike steder finner ingen frelse fra den lidelse som livet bringer.
Den som søker gjenløselse ved Buddha, Dharma, Sangha, vil i sannhet se, de fire edle sannheter:
Sannheten om lidelsen og hva som forårsaker den. Om hvordan den kan overvinnes og utslettes, ved den edle åttedelte vei.
Dette er i sannhet et trygt sted. Dette er vitterlig det tryggeste sted. For den som søker seg til slikt et sted, finner gjenløselse og all lidelse vil opphøre.

I troen på Buddhas ord finner vi velsignelsen, nåden, lykken og frelsen.

Gjenløselse – Befri eller frelse

Gjenløselsens Buddha
Gjenløselsens Dharma
Gjenløselsens Sangha

DEN TREENIGE HELLIGDOM
Ære være Buddha, den ærverdige og uforliknelige Mester.
Ære være Dharma, den ærverdige Renhetens Lære.
Ære være Sangha, den ærverdige Hellige Freds Orden.

BEKJENNELSEN
Alle mine ugjerninger er jeg meg selv ansvarlig.
Av endeløs grådighet, hat og forvirring.
Forårsaket av mine tanker, ord og gjerninger.
For dette jeg nå bekjenner og bøyer meg i forlatelse.

DE TRE EDLE LØFTER
Jeg lover for det første å ende all ondskap.
Jeg lover for det andre å leve i rettskaffenhet.
Jeg lover for det tredje å gjøre vel mot alle levende.

DE FIRE EDLE SANNHETER
Lidelse
Lidelsens årsak
Lidelsens utslettelse
Den edle åttedelte vei

DEN EDLE ÅTTEDELTE VEI
Rett syn
Rett tanke
Rett tale
Rett handling
Rett levevei
Rett bestrebelse
Rett holdning
Rett oppmerksomhet

Bli medlem og lær mer om Buddhas lære og vårt buddhistiske fellesskap:
www.sotozen.no
DE TI EDLE BUD
For det 1. lover jeg å aldri drepe.
For det 2. lover jeg å aldri stjele.
For det 3. lover jeg å aldri tale usant.
For det 4. lover jeg å aldri være utro.
For det 5. lover jeg å aldri i beruselse mitt sinn fornedre.
For det 6. lover jeg å aldri tale nedsettende om andre.
For det 7. lover jeg å aldri meg opphøye og på andre legge skyld.
For det 8. lover jeg å aldri falle i begjærlighet.
For det 9. lover jeg å aldri ledes av vrede og av hat.
For det 10. lover jeg å aldri ringeakte den treenige helligdom.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284