Den Norske Sotozen Buddhistorden

Vedtekter

Den norske sotozen buddhist orden

Den Norske Sotozen Buddhist Orden er stiftet av munkene
Såzen Larsen Kusano og Dåshu Tore Malja fra Kristiansand.

Presentasjon av Stiftere.

Såzen Larsen Kusano og Tore (Dåshu) Dagfinn Malja

Såzen har profesjonseksamen i buddhologi og ble vigslet
prest 26. juli 2001 i den 800 år gamle Japanske Sotozen Buddhist Orden. Såzen
har tilbrakt 13 år i Japan hvorav de siste seks årene med strenge studier ved
bl.a. Sojiji kloster (et av hovedklostrene) samt Saiyuji kloster, begge i

Yokohama. Han og er en av mange, men den aller første ikkejapaner som har blitt
akseptert og anerkjent som direkte etterfølger av Den høyst ærverdige ltabashi Koshu,
abbed ved Sojiji kloster og en av Ordenens to erkebisper. Såzen har i mange år
arbeidet med oversettelser av hellige skrifter, ritualer og seremonier. Han er
en pioner innenfor zen-buddhismen i Norge og vil i stor grad kunne bidra til
kunnskap om og utbredelsen av Zen og zenbuddhistisk praksis.

Såzen arbeidet i Japan som lærer ved en videregående skole og høyskole i til sammen
ni år, før han begynte sitt buddhologistudium i et av Japans største og mest
tradisjonsrike klostre. Såzen arbeider i dag som utdannet spesialpedagog ved
Universitetet i Agder og underviser ved en videregående skole i Kristiansand.

Tore Dagfinn Malja

Tore ble ordinert som munk av Sotozen Orden den 7. desember
2002 og mottok det buddhistiske navnet Dåshu. Arbeider som ecominstallatør i Sønnico,
og har faglig bakgrunn som IT-teknikker. Dåshu besøkte Japan og to av Ordenens
klostre i år 2001 og har i dag hovedansvaret for tilrettelegging og drift av
Den Norske Sotozen Buddhist Ordenens IT-systemer.

Styret i Den Norske Sotozen Buddhist Orden består av:

Leder, nestleder og styremedlemmer. Oppdatering av styrets
medlemmer er tilgjengelig på Ordenens hjemmeside: www.sotozen.no

Ordenens adresse:

Den Norske Sotozen Buddhist Orden

Postboks 794, 4666 Kristiansand

Ordenens hjemmeside: www.sotozen.no

Styremedlemmer velges blant trossamfunnets medlemmer.
Styrets formann velges av styret og kan ved stemmelikhet benytte seg av en
dobbeltstemme. Et styremedlem sitter i tre år av

gangen, og kan stille til gjenvalg og gjenvelges for maksimalt fem perioder. Etter
en periode utenfor styret kan tidligere styremedlemmer på nytt stille til gjenvalg.
Et styremedlem kan fritt trekke seg i perioden. Styret er trossamfunnets
høyeste organ mellom årsmøtene og plikter å sørge for at trossamfunnets og
Ordenens formål ivaretas, herunder at alle vedtak og forvaltning av midler og
eiendom foretas i samsvar med vedtektene.

Styremøter skal ha ordstyrer og referent. Ved årsmøte skal
leder legge fram årsmelding med regnskap. Årsmøtets beslutninger skal føres i
protokoll. Styremedlemmer som er uenig i styrets beslutninger kan anmode om at
deres oppfatning blir ført i protokollen. Protokollen skal undertegnes av alle
medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

Vedtaksførhet

Styret kan treffe beslutninger når mer enn halvdelen av
styremedlemmene er tilstede i styrebehandlingen.

Kapitalforvaltning

Den Norske Sotozen Buddhist Orden

forvalter per i dag ingen egenkapital eller grunnkapital. Ordenen drives av inntekter
som donasjoner og refusjon av kirkeskatten fra stat og kommune for hver
offentlig registrerte medlem. Den Norske Sotozen Buddhist Orden er godkjent av
den japanske hovedorganisa-sjonen og har dermed mulighet for å motta midler ved
etablering av et tempel/kloster.

Kravet til slik støtte er:

a) at presten er utdannet og godkjent av Sotozen hovedorganisasjon.

b) at det foreligger konkrete planer som tildeling,
leie eller kjøp av tomt/lokaliteter.

c) at det kan dokumenteres behov for støtte til
vedlikehold, drift av, eller nødvendig utstyr til nevnte lokaliteter.

Styrets rettigheter og plikter:

Styret har rådighet over ordenens donasjoner, bidrag og
kollekt i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser. Styret har den
endelige beslutningsmyndighet ved forvaltning av midler i henhold til
vedtektene. Styret kan dersom det er formålstjenlig og på økonomisk grunnlag
ansette prest/prester i hel eller delvis stilling og dermed påta seg et
arbeidsgiver-ansvar. Lønn fastsettes i forhandling med styret og må settes i
forhold til organisasjonens økonomisk grunnlag. Styret kan også opprette andre
stillinger helt eller delvis på ovenfor nevnte betingelser. Likeledes kan
styret oppheve stilling/er med rimelig varsel og i henhold til arbeidsmiljøloven.

Disse vedtekter er ment å fungere som en instruks for
styret, som har alminnelig myndighet til å handle på misjonens vegne. Styret
forplikter seg til å foreta bestemmelser jamfør ordenens formål. Styret
forbeholder seg likeledes rett til å avskjedige et styremedlem dersom denne

misbruker eller misligholder sin stilling, være seg økonomiske, etiske eller av
moralsk karakter.

Regnskapsførsel

Den Norske Sotozen Buddhist Orden forplikter seg til
regnskapsførsel og har statsautorisert revisor ved medlemstall over 100.
Årsregnskapet som legges fram for fylkesmannen omfatteret samlet regnskap for statlige                                                                                      og kommunale tilskudd og øvrige kostnader ved drift
og som ellers vedrører den religiøse virksomhet.

Offentlig kontroll;

Den Norske Sotozen Buddhist Orden

har forståelse for og aksepterer tilfeldig kontrollbesøk av regnskap og/eller innhenting
av medlemslister (tempeljournal) eller at stikkprøvekontrollen kontrollerer
disse ved besøk.

Om medlemskap i ordenen.

Sotozen er en orden / trossamfunn som ikke krever av
medlemmer verken lekfolk, noviser eller ordinerte munker/nonner å love
livsvarig tilhørighet. Ordenen / trossamfunnet respekterer hvert medlems
personlige frihet. Innmelding krever jfr. norsk lov utmeldelse av Den Norske
Kirke eller andre registrerte trossamfunn. Ved inn/utmelding av Den Norske
Sotozen Buddhist Orden benyttes særskilte skjema som attesteres av presten. I
tillegg registreres alle inn-/utmeldinger i egen tempelbok. Barn under 15 år må
ha tillatelse fra minst en av barnets foresatte. Dersom andre enn barnets
foreldre har foreldreretten eller fungerer som barnets verge er tillatelse fra
disse nødvendig. Ved separasjon og skilsmisse tilhører barnet det samme
trossamfunnet som moren. Barn som er født etter at foreldrene er skilt hører
til samme trossamfunn som den av foreldrene med foreldreretten.

Etablering av et kloster

Den Norske Sotozen Buddhist Orden har som overordnet mål å
opprette et hovedtempel/kloster.

Formålet med opprettelse av et tempel/kloster er daglig
zen-buddhistisk praksis, hvor alle mennesker uansett kjønn, alder eller kultur
kan overvære messer og høytider, samt ta del i

buddhistisk praksis og studiegrupper. Det vil gis anledning til munke- eller nonne
ordinasjon for de som ønsker å leve et liv i Buddhas tjeneste. Tempelet er
åpent hele dagen og ønsker velkommen til morgenmeditasjon, morgen- og kveldsmesse.

Styret ønsker å innsette buddhistpresten Såzen Larsen Kusano
som abbed og overse den daglige drift. Driften av dette tempel vil i hovedsak
bero på inntekter i form av ulike aktiviteter i tempelet samt donasjoner, kollekt,
osv. Fremtidige nye prester vil velges av styret, i samarbeid med den japanske
hovedorganisasjonen under gjeldende vedtekter for innsettelse av ny prest/a,
jfr. § 9 og 12.

Innsettelse av residerende prest.

Prest kan innenfor vår orden kun offisielt innsettes dersom
han/hun er kvalifisert og godkjent av Sotozen Ordenens hovedorganisasjonen. En
prest kan kun offisielt registrere sin virksomhet (templets navn) dersom
han/hun har lokaliteter egnet og regulert til religiøs praksis. Offisiell
innsettelse av denne presten kan foretas ved skriftlig tillatelse fra Sotozen
Ordenens hovedordenskontor via Europakontoret i Paris. En prest av Sotozen
Orden kan forrette ved barnesigne, bryllup, begravelse, minnemesse osv. Jfr.
norsk lov om vigselsmyndighet i trossamfunn utenfor Den Norske Kirke, kreves
det at presten ikke er under 23 år eller over

75 år. Før prest eller vigsler kan tiltre i tjenesten må han/hun i brevs form til
fylkesmannen love på ære og samvittighet å utføre plikter og tjenester i samsvar
med sitt embete i eller med hjemmel i norsk lov. Det er videre tatt til følge
at en prest i et registerført trossamfunn står under samme ansvar som offentlig
tjenestemann i saker han er pålagt i eller med hjemmel i Norsk lov. Ved
forsømmelse av tjenesten kan fylkesmannen frata ham/henne retten til å

utføre offentlig prestetjeneste.

Vilkår for Innvielse og munke-/nonne ordinasjon

En prest av Sotozen Orden, med eksamen fra godkjent kloster,
kan i tillegg til å foreta prestelige tjenester som forrettelse ved barnesigne,
bryllup, begravelse, minnemesse osv. videre foreta:

a) Innvielse. Minstealder ti år.

Presten kan innvie en eller flere samtidig. Dette bestemmes
på bakgrunn av studie/praksistid og personlig engasjement. Ved innvielse gis et
buddhistnavn (dharma-navn.)

b) Den som er innviet kan søke om et tolv måneders postulat.
Under postulatet får noviser større innsikt i, og kunnskap om, munker og nonners
daglige praksis. Etter et postulat kan det søkes om

ordinasjon. Innvidde beholder håret.

c) Munke-/nonne ordinasjon. Minstealder 16 år. Under 18 år
kreves fullmakt fra foreldre eller foresatte. Det kan ordineres en eller flere samtidig.
Ved ordinasjon barberes hodet,

og ordinand gis to buddhistnavn, (fornavn/etternavn) og kun ett navn dersom et allerede
er gitt ved innvielse. Den ordinerte iføres sort kåpe, krage og kappe.

Den Hellige Freds Kollegium

Kollegiet er en forsamling av alle munker og nonner av Den
Norske Sotozen Buddhist Orden. Kollegiets formelle møteforum er konventet. I
konvent behandles og besluttes saker som tilhører Ordenens indre anliggende som
Ordenens liturgi, og Ordinans (regler og forskrifter for munker og nonner).
Kollegiet forvalter ingen kapital. Beslutninger som innbefatter nødvendig
innkjøp må derfor legges fram og godkjennes av styret. Et avslag fra styret kan
påkjæres. Dersom en anmodning fra konventet ikke imøtekommes kan saken legges
fram for biskopen i

Europa. Biskopen kan anmode styret om å innfri konventets anmodning. Dersom biskopen
og hovedordenskontoret i Japan finner styret særdeles urimelig kan biskopen
kreve en oppløsning av styret og sørge for at et nytt opprettes.

Presteordinasjon

En prestevigsel kan kun foregå etter de påkrevde studier, og
praksis med avlagt eksamen ved godkjent kloster, (for eksempel Den Norske Sotozen
Buddhist Ordens hovedtempel). Selve prestevigselen foregår i dag kun ved
Eiheiji og Sojiji kloster i Japan.

Innsettelse av abbed

Kun i et tempel godkjent og registrert ved
hovedordenskontoret, kan en prest formelt innsettes som abbed. Dette foregår
ved en høytidelig seremoni med prester og minst en biskop fra hovedorganisasjonen.

Vilkår for etablering av nye templer innen Ordenen

Fra Den Norske Sotozen Buddhist Ordens hovedtempel kan fem
nye templer registreres under ledelse av en abbed, forutsatt at der i hvert
tempel finnes minst en ordinert munk-/nonne med adekvat praksis.

Innsettelse av biskop:

Den er kun Sotozen Ordenen sentralt som kan utnevne biskop i
Norge.

Opprettelse av menighetsråd.

I et buddhisttempel kalles en menighet for sangha. Det kan
opprettes et menighetsråd med representanter av lekmenn, lekkvinner og noviser
fra sangha. Menighetsrådets leder kan være representert i Ordenens styre
og/eller inviteres til deltagelse ved styremøter. Ved en større sangha og/eller
flere sangha kan der opprettes en egen gruppe for noviser hvis representant/er
kan være representert i misjonens styre og/eller inviteres til deltagelse ved
styremøter.

Ved oppløsning av Ordenen

Oppløsning kan bare foregå dersom ordenens prester,
munker/nonner, et samlet styre med representanter for de novise og
menighetsrådet ikke finner grunnlag for videre drift. Videre må Sotozen Europa
kontoret i Paris sendes en skriftlig redegjørelse for årsak til oppløsning.
Innenfor en periode på seks måneder kan hovedkontoret gi sitt samtykke til
oppløsning, eller innenfor nevnte periode besørge den videre drift. Ved
oppløsning skal Den Norske Sotozen Buddhist Ordens samlede midler i henhold til
Ordenens vedtekter og formål, avsatt til å fremme zen og zen-buddhistiske
aktiviteter, tilfalle en buddhistisk organisasjon. Et samlet styre kan vedta at
tempelets eiendom/lokaliteter overføres ovennevnte organisasjon. Den samlede
kapital med evt. eiendommer sammen med et sluttregnskap meldes til fylkesmannen
i Vest-Agder.

Regnskap og revisjon
Regnskapsfører og revisor velges av styrets medlemmer.

Ved opphørelse
Ved eventuell opphørelse av Sotozen stiftelsen skal styret,
kun ved konsensus, avgjøre hvilken organisasjon eller andre ideelle tiltak
stiftelsens aktiva skal tildeles.

Styret består av
Styreformann, daglig leder, sekretær og styremedlemmer.

Statsautorisert revisor.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284