Den Norske Sotozen Buddhistorden

Humanisme

Zenbuddhisme og Humanetikk

Humanisme er et begrep som brukes om mange ulike tankesett og ideer.

Humanistisk tar utgangspunkt i det som har med mennesket å gjøre.

Humanismen bygger på en sterk tillit til den menneskelige fornuft.

Å være humanist kan bety flere ting. Ofte er en humanist en som bekjenner seg til et humanistisk livssyn, og setter mennesket i sentrum for etisk tenkning uten at det knyttes til en religiøs tro.

En buddhist er en som bekjenner seg til Buddhas lære, og som gjennom meditasjon og buddhistisk praksis søker i seg den visdom som leder til fred og frelse, for seg selv og for andre.

Etikk er betraktninger om en allmenngyldig oppfatning om hva som er rett og galt.

Humanistisk Buddhisme
Det vil vi kalle de buddhistiske tradisjoner eller samfunn som tolker Buddhas lære i lys av respekten for mennesket likhet og frihet.

Buddhistisk humanisme
Dette finner vi igjen i flere av lignelsene om Buddha. Buddha snakket om likeverd mellom mann og kvinne, munker og nonner. I lignelsen om Buddha og Ananda som pleiet en munk med dysenteri, fremkommer tydelige idealer som nestekjærlighet og barmhjertelighet.

Buddhisme er humanetikk. Humanetikk er ikke buddhisme.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284